קבל הצעת מחיר

קבל הצעה

ביטוח עסק

תחום ביטוח העסק הינו תחום ביטוח מורכב, המשלב בתוכו אפשרויות רבות לכיסוי ביטוחי

ומאידך יש בו לא מעט סייגים / חריגות / תנאים ביטוחיים.

תחום זה מצריך הכרת העסק, תחום פעילויות העסק והתאמת הכיסויים הביטוחים

הנדרשים לעסק בהתאם לתקציב וסדר עדיפויות.

הכיסויים הנפוצים בעסק בדרך כלל הם:

ביטוח מבנה– ביטוח המעניק כיסוי לאובדן או נזק פיזי בלתי צפוי שייגרם לרכוש המבוטח כנגד אש מורחב.

ביטוח תכולהביטוח המכסה אבדן או נזק פיזי בלתי צפוי שייגרם לרכוש המבוטח כנגד אש מורחב . ניתן לכלול גם כיסוי לפריצה ושוד.

ביטוח אבדן רווחים – ביטוח המכסה נזק תוצאתי הנגרם בעקבות נזק ישיר לרכוש, למעט ממקרה של פריצה לבית העסק.

ביטוח צד שלישי – ביטוח המכסה את אחריותו של המבוטח כלפי צד שלישי, שאינם עובדיו, בשל אירוע תאונתי שגרם לנזק גופני או רכושני של צד שלישי בתקופת הביטוח.

ביטוח חבות מעבידים – ביטוח המכסה את עובד המבוטח במקרה נזק גופני, נפשי או שכלי שאירע תוך כדי או עקב עבודתו בעסק המבוטח.

ביטוח כספים – ביטוח המכסה אבדן או נזק שייגרם לכספים בעת שהותם בכספת העסק או במהלך העברתם מהכספת.

ביטוח שבר מכני – ביטוח המכסה נזק שבר או קצר של חלקים מכניים במכונות ייצור, מערכות קירור, גנרטורים ועוד.

ביטוח אחריות המוצר – ביטוח המכסה מקרים בהם נגרם נזק גוף או רכוש לצד שלישי על ידי מוצר פגום שיוצר, סופק, יובא, שווק או נארז על ידי המבוטח לאחר שהמוצר יצא מחזקתו.

ביטוח אחריות מקצועית – ביטוח המכסה תביעות עקב נזק שנגרם כתוצאה מרשלנות מקצועית, טעות או השמטה של המבוטח או עובד מטעמו.

ביטוח נאמנות – ביטוח המכסה נזק כספי אשר ייגרם למבוטח כתוצאה ממעילה של עובדים בעסק.

ביטוח סחורה בהעברה – ביטוח המכסה נזקים לסחורה המבוטחת בעת העברתה ממקום למקום במהלך פעילותו העסקית של המבוטח.

ביטוח ציוד אלקטרוני – ביטוח המכסה נזקים פיזיים לציוד אלקטרוני, מחשבים וכיו”ב.

הערה:
בכל פוליסה קיימים סייגים לחבות החברה לכן תמיד יש לעיין בתנאי הפוליסה של חברת הביטוח.
המידע כפוף לתקנון האתר- ראה תקנון

    לקבלת הצעה חדשה