קבל הצעת מחיר

קבל הצעה

התקנון שלנו

ברוכים הבאים לאתר מרוז סוכנות לביטוח
(להלן גם – “האתר” או ” מרוז סוכנות לביטוח”).
אתר אינטרנט זה, נועד למתן שירות של מרוז סוכנות לביטוח.
בכניסתך לאתר אתה מביע את הסכמתך לתנאים הבאים.
כללי
אתר זה נועד לשימושך הפרטי האישי. מעבר לזה אינך רשאי, לאחסן את תוכנו
של אתר אינטרנט זה, להעתיק, להפיץ, באופן כל שהוא או בכל צורה שהיא וזאת
ללא קבלת אישור מרוז סוכנות לביטוח בכתב. למען הסר ספק ובכל מקרה,
ההוראות המפורטות הכתובות בפוליסות של חברות הביטוח ו/או כל
חברה אחרת (כגון התעריפים,התנאים, המחירים וכד`) גוברות על כל המידע
המופיע באתר אינטרנט זה. המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול
על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש
שיעשה באתר. מובהר, למען הסר ספק כי בעל האתר ומתכנניו אינם אחראים
באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על נתונים
המוצגים באתר זה ו/או לנזק מסוג כל שהוא.
קנין רוחני
תוכנו של אתר האינטרנט מרוז סוכנות לביטוח, מוגן בזכויות יוצרים ©.
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר – לרבות בעיצוב האתר ובכל תוכנה,
יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר
הכלולים בו – הינן של ויביט פיתוח תוכנה ואינטרנט בע”מ בלבד.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל
בלא קבלת הסכמתו של ויביט פיתוח תוכנה ואינטרנט בע”מ בכתב ומראש.
סימני המסחר באתר הינם קניינו של מרוז סוכנות לביטוח בלבד – או, במידה
שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין
לעשות בהם שימוש בלא הסכמת האתר בכתב ומראש. התמונות המופיעות באתר
הם למטרות המחשה בלבד, ולא לשום מטרה אחרת.
כל הזכויות שמורות לעורך האתר ויביט פיתוח תוכנה ואינטרנט בע”מ
ולבעל האתר מרוז סוכנות לביטוח.
מידע ותכנים באינטרנט
מנוע החיפוש ודף הקישורים של האתר מאפשרים למצוא מידע ותכנים המתפרסמים
באינטרנט. המידע והתכנים הללו אינם מתפרסמים על ידי מרוז סוכנות לביטוח
או מטעמה, מרוז סוכנות לביטוח אינה יכולה לשלוט בהם או לפקח עליהם.
יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם,
או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים.

מרוז סוכנות לביטוח מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע
שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה מידע שמפרסמים משתמשים באתר עצמו.
ככל שאמורים הדברים במידע מקצועי, כדוגמת התייחס למידע זה בזהירות ובקפידה,
וזכור כי איננו תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים.

מרוז סוכנות לביטוח אינה מתחייבת כי כל הקישורים (`לינקים`) שימצאו באתר
יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. מרוז סוכנות לביטוח רשאית לסלק
קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול
דעתה המוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים
אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

מרוז סוכנות לביטוח לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר,
שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים, שאליהם
תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר, ובפרט מנועי החיפוש ודף הקישורים.

מרוז סוכנות לביטוח לא תישא באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו באתר עצמו
על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתכמות עליהם או שימוש בהם.
המידע המופיע באתר אינטרנט זה נכון למועד פרסומו כמידע כללי בלבד,
מרוז סוכנות לביטוח שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את
המידע שבאתר בכל זמן שהוא.

מרוז סוכנות לביטוח אינה אחראית לתוכנם של אתרי אינטרנט אחרים, אשר אליהם
יש קישורים מאתר אינטרנט זה, או לתוכנם של אתרים אחרים המפרסמים את
מרוז סוכנות לביטוח, או לתוכנם של אתרי חברות הביטוח ו/או לכל אתר אחר ו/או
לייעוץ מסוג כל שהוא הניתן ע”י אני מקצוע מסוג כול שהוא המקושרים
לאתר אינטרנט זה.

למען הסר כל ספק המידע באתר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ולא לצורך ביצוע
פעולות ו/או עסקאות מסוג כל שהוא. לפיכך אין להסתמך על נתון כלשהו המובא
באתר זה לשם ביצוע פעולה או עסקה כלשהם, בשום צורה ואופן.
פרטיות
מרוז סוכנות לביטוח רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר – ובמידע שיאסוף
אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ו\או ליצירת
הקשר אתך (במקרה הצורך). מרוז סוכנות לביטוח רשאית לשלוח אליך מדי פעם
בדואר אלקטרוני מידע פרסומי – בין אם מידע שהוא עצמו יפרסם ובין אם מידע
שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. עם זאת, במידה שנרשמת לקבל
איזה מהשירותים שמציע האתר, מרוז סוכנות לביטוח לא תימסור את פרטיך
האישיים למפרסמים. קניות, מידע מסחרי ופרסומות מרוז סוכנות לביטוח לא תישא
בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר. פירסום המודעות
אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים
בהן למכירה. כל עיסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר
יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. מרוז סוכנות לביטוח אינה צד לכל
עסקה כזו, והיא לא ישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו במודעות המתפרסמות
באתר או ירכשו באמצעותן.
אחריות מרוז סוכנות לביטוח
השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא ניתן להתאימם לצרכיו של
כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מרוז סוכנות לביטוח
בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות
שיעורר (אם בכלל) פירסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר.השימוש בשירותים
ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. המידע שתמסור לפרסום באתר יהיה
חשוף לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות בתגובות ובפניות שיתקבלו
אצלך בעקבות השימוש באתר זה או פרסום איזה מפרטיך בו, כשם שעליך לנהוג בכל
יצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט. מרוז סוכנות לביטוח אינה מתחייבת,
כי למסרים שתפרסם באתר תהיה היענות. מרוז סוכנות לביטוח אינה יכולה לדעת
אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפירסום ומי יגיב למידע שתפרסם, ולכן לא
תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים
אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. מרוז סוכנות לביטוח לא תהיה גם אחראית
לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך. כל החלטה שתקבל
ביחס למידע שהתפרסם באתר זה הינה באחריותך המלאה בלבד. מרוז סוכנות
לביטוח אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים באתר על-ידי משתמשי האתר יהיו מלאים,
נכונים או מדויקים או כי יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. זכור: מרוז סוכנות לביטוח
עצמה אינה מכירה את משתמשי האתר, ואין ביכולתו לבקר את אמיתות המידע שהם
מוסרים לפרסום. מרוז סוכנות לביטוח לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע
ממידע שפורסם באתר זה על-ידי צדדים שלישיים. מרוז סוכנות לביטוח אינה מתחייבת
ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא
טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מרוז סוכנות לביטוח או מפני
נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות
תקשורת, אצל מרוז סוכנות לביטוח או אצל מי מספקיו
דין ומקום שיפוט
על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר וענין הנובע מהסכם זה או מהאתר
הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב, המרכז בישראל.

*האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם
הוא כמובן מיועד גם לנשים.

    לקבלת הצעה חדשה